Historia

  

Działalność Naczelnej Organizacji Technicznej na Suwalszczyźnie zainicjował Oddział Wojewódzki NOT, który w 1976 r. utworzyły Oddziały Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych: SIMP, SEP, SGP, SITWM, SITLiD, SITSpoż, SITR oraz Koła Zakładowe SITK, PZITB, SITPMB, PZITS skupiające około 3000 inżynierów i techników. Po likwidacji województwa suwalskiego Rada Wojewódzka przyjęła nazwę Suwalska Rada FSNT NOT i prowadzi działalność na terenie byłego województwa suwalskiego.

  

  

Pierwsze lata działalności OW NOT zakładały integrację środowiska technicznego województwa oraz przybliżenie mieszkańcom Suwalszczyzny pracy i dokonań inżynierów i techników. Służyły temu organizowane corocznie Suwalskie Dni Techniki, w czasie których odbywały się wystawy prezentujące zakłady pracy, konferencje i seminaria, "dni otwarte" zakładów pracy oraz spotkania towarzyskie. Z czasem zakres działań Suwalskiej Rady NOT rozszerzył się o Zespół Usług Technicznych działający w oparciu o Pracownię Pomiarowo-Obliczeniową świadczącą pełną gamę usług projektowych i doradczych. Rozwinięto również działalność szkoleniową. Dużym zainteresowaniem cieszyły się kursy językowe, szkolenia z zakresu: szacowania nieruchomości, bhp oraz szkolenia energetyczne.

  

  

Na ukierunkowaniu działalności SR FSNT NOT w dużym stopniu zaważył rolniczy charakter regionu, którego największym bogactwem jest unikalna przyroda oraz niezmiernie wartościowe zabytki kultury technicznej (Kanał Augustowski z licznymi śluzami, wiadukty w Stańczykach, itp.).

  

  

Doceniając walory przyrodnicze Suwalszczyzny i konieczność jej ochrony organizowano wiele inicjatyw proekologicznych. Przykładem jednej z nich jest Konkurs o Nagrodę im. Alfreda Lityńskiego. Jego ideą jest nagradzanie społecznych działaczy, którzy zasłużyli się w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego Suwalszczyzny i Mazur. Jest to jednocześnie forma promocji województwa podlaskiego oraz warmińsko-mazurskiego.

  

   

Suwalska Rada FSNT NOT świadczy usługi dla samorządów terytorialnych, szczególnie dotyczące  zagadnienia jakości w procesach produkcyjnych i usługach. Współpracując ze szkołami technicznymi i młodzieżą organizowała na szczeblu regionalnym konkurs „Młody Innowator” oraz konkurs „Technik Roku”, który polegał na napisaniu najlepszej pracy dyplomowej wśród absolwentów szkół średnich.

  

   

Siedzibą Suwalskiej Rady FSNT NOT jest Dom Technika, który został wybudowany w 1982 r. przy znacznym udziale miejscowych zakładów pracy oraz społeczności inżynierskiej. Działalności organizacji patronują ludzie zasłużeni dla techniki, nauki oraz gospodarki Suwalszczyzny - K. Brzostowski, A. Lityński, M. Pac i I. Prądzyński.

  

Od 2005 r. w ramach SR FSNT NOT funkcjonuje Ośrodek Innowacji NOT, który zajmuje się świadczeniem usług propagujących innowacyjność wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Obecnie realizuje zadania „Akceleratora Innowacji NOT” w ramach projektu „Zwiększanie liczby projektów innowacyjnych przedsiębiorstw poprzez dwuetapowe wsparcie pomysłodawców projektów innowacyjnych”. Głównym zadaniem Akceleratora jest identyfikacja innowacyjnych pomysłów oraz weryfikacja ich potencjału rynkowego. W 2007 r. gościł u nas ośrodek sieci KIGNET, który był prowadzony przez Krajową Izbę Gospodarczą.

  

  


Historia        Patroni        Podstawy działania        Stowarzyszenia        Zarząd


  

     

  

  

© 2008 - 2018 SRFSN-T NOT Suwałki, webmaster: KAJA