Podstawy działania

  

    

Podstawą prowadzenia działalności jest Statut Suwalskiej Rady FSNT NOT - zatwierdzony uchwałą Rady w dniu 6.04.2001 r., zarejestrowany w KRS 26.11.2001 r.

  

STATUT

Suwalskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych

Naczelnej Organizacji Technicznej

  

  

Postanowienia ogólne.

§1

Suwalska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych jest terenową jednostką organizacyjną Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej z siedzibą w Warszawie (w skrócie FSNT NOT).

§2

Suwalska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych, (w skrócie SR FSNT NOT) posiada osobowość prawną

§3

1. Terenem działania SR FSNT jest obszar powiatów: augustowskiego, sejneńskiego, suwalskiego i miasta Suwałki w województwie podlaskim oraz ełckiego, giżyckiego, olecko-gołdapskiego i piskiego w województwie warmińsko-mazurskim.

2. Siedzibą SR FSNT jest miasto Suwałki.

3. Godłem jest stylizowane koło zębate o 10 zębach z umieszczonym w środku napisem NOT.

§4

1. SR FSNT działa w oparciu o niniejszy Statut i Statut FSNT NOT. Organy SR FSNT honorują uchwały naczelnych organów FSNT NOT w sprawach określonych w Statucie FSNT NOT.

2. Od postanowień uchwał naczelnych organów FSNT NOT organy SR FSNT mogą się odwołać do Rady Krajowej FSNT NOT w "Warszawie.

  

  

Cele SR FSNT i sposoby ich realizacji.

§5

Celem SR FSNT jest:

1) współpraca, integrowanie i wzajemne wspomaganie się stowarzyszeń członkowskich w realizacji ich zadań, rozwijaniu zainteresowań i zaspokajaniu potrzeb,

2) obrona interesów członkowskich stowarzyszeń oraz wspomaganie ich statutowych działań,

3) oddziaływanie na rozwój edukacji, techniki, nauki i gospodarki,

4) kształtowanie etyki korzystania z zasobów i środowiska naturalnego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju,

5) działanie na rzecz podnoszenia statusu inżynierów i techników oraz ochrony ich pozycji zawodowej.

§6

1. SR FSNT realizuje swoje cele przez:

1) prezentowanie wspólnych poglądów i problemów w zakresie kierunków i warunków rozwoju edukacji, techniki, nauki i gospodarki, oraz statusu inżyniera i technika,

2) współpracę z władzami państwowymi i samorządowymi,

3) organizowanie międzystowarzyszeniowych imprez technicznych i kulturalnych,

4) reprezentowanie Oddziałów SNT z ich upoważnienia,

5) współpracę z terenowymi jednostkami organizacyjnymi FSNT oraz innymi organizacjami społecznymi i gospodarczymi,

6) współpracę z zagranicznymi stowarzyszeniami oraz organizacjami technicznymi, naukowymi i gospodarczymi,

7) prowadzenie działalności wydawniczej, szkoleniowej i informacyjnej oraz sprawowanie opieki nad zabytkami kultury technicznej,

8) prowadzenie działalności gospodarczej,

9) przestrzeganie etyki zawodowej.

2. Działalność SR FSNT nie jest ukierunkowana na tworzenie zysku; dochody z działalności gospodarczej przeznacza się na cele działalności statutowej.

 

Prawa i obowiązki członków

§7

1. a/ W działalności SR FSNT uczestniczą na prawach członków zwyczajnych oddziały stowarzyszeń naukowo-technicznych posiadające siedziby na terenie jej działania, przedstawiciele oddziałów SNT nie posiadających tu swoich siedzib oraz stowarzyszenia o charakterze lokalnym - będące członkami FSNT NOT.

b/ członkostwo następuje z chwilą zgłoszenia przez Stowarzyszenie deklaracji uczestnictwa w pracach Suwalskiej Rady oraz podania delegatów do Rady.

2. W działalności SR FSNT mogą także brać udział inne osoby prawne na prawach członków wspierających po spełnieniu wymogów określonych przez SR FSNT.

§8

Stowarzyszenia uczestniczące w działalności SR FSNT mają prawo do:

1) udziału swoich przedstawicieli we władzach SR FSNT i innych organach kolegialnych powoływanych przez te władze,

2) korzystania z majątku oraz pomocy organizacyjnej, finansowej i innej na zasadach ustalonych przez władze SR FSNT,

3) korzystania z pomocy SR FSNT w zakresie :

- realizacji własnych celów statutowych,

- innych uprawnień wynikających z niniejszego statutu,

4) odwoływania się od decyzji Zarządu lub innych jednostek organizacyjnych do SR FSNT.

§9

Inne osoby prawne - na prawach członków wspierających - mają prawo do:

1) korzystania z usług SR FSNT w pierwszej kolejności,

2) korzystania z majątku oraz pomocy organizacyjnej, finansowej i merytorycznej na zasadach ustalonych przez Zarząd SR FSNT,

3) prezentowania swojej przynależności organizacyjnej do SR FSNT na zewnątrz.

§10

Stowarzyszenia uczestniczące w działalności SR FSNT mają obowiązek:

1) przestrzegania i realizacji postanowień Statutu SR FSNT,

2) realizowania uchwał i decyzji władz SR FSNT.

§11

Inne osoby prawne - korzystające z praw członka wspierającego SR FSNT - mają obowiązek:

1) realizowania uchwał SR FSNT - w zakresie ich dotyczącym,

2) godnego reprezentowania swojej przynależności do SR FSNT na zewnątrz,

3) wnoszenia składki finansowej zgodnie z uchwałami SR FSNT.

§12

Utrata praw członka wspierającego następuje w przypadku :

1) wystąpienia z SR FSNT złożonego w formie pisemnej,

2) utraty osobowości prawnej podmiotu lub jego likwidacji,

3) wykluczenia na mocy uchwały SR FSNT na skutek nie wywiązywania się z obowiązków określonych w niniejszym statucie.

  

  

Władze SR FSNT.

§13

1. Władzą SR FSNT jest Rada.

2. Zarząd jest organem wykonawczym SR FSNT

3. Organem kontrolnym SR FSNT jest komisja rewizyjna.

§14

1. W skład Rady SR FSNT wchodzą:

1/ delegaci oddziałów SNT działających na terenie powiatów wymienionych w § 3 ust. 1 wybrani zgodnie z postanowieniami własnych statutów w liczbie po jednym z każdego oddziału, oraz dodatkowo delegaci wg uchwały Rady z uwzględnieniem zasady proporcjonalności do liczby członków w oddziałach SNT,

2/ delegaci stowarzyszeń nie posiadających oddziału na terenie powiatów wymienionych w § 3 ust. 1 wybrani zgodnie z postanowieniami własnego statutu, po jednym z każdego stowarzyszenia,

3/ prezesi honorowi.

2. Rada, spośród kandydatów zgłoszonych przez oddziały SNT, wybiera w głosowaniu tajnym prezesa i członków Zarządu, przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej oraz uchwala regulaminy dotyczące władz i organów SR.

3. Kadencja członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

§15

Do zadań Rady SR FSNT należy:

1. Uchwalenie statutu SR FSNT i jego zmian,

2. Inicjowanie współpracy i działań międzystowarzyszeniowych w celu realizacji zadań statutowych oraz uchwał władz i organów statutowych FSNT NOT,

3. Reprezentowanie środowiska inżynierów i techników wobec władz administracji rządowej, samorządowej, organizacji i stowarzyszeń oraz rekomendowanie swoich przedstawicieli do tych organów,

4. Zatwierdzanie rocznych planów i budżetu,

5. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności oraz podejmowanie uchwały w sprawie corocznego absolutorium dla Zarządu. Nieudzielenie absolutorium skraca kadencję,

6. Zarządzanie własnym i użytkowanym majątkiem oraz prowadzenie działalności gospodarczej w celu finansowania działalności statutowej i utrzymania majątku oraz jego rozwoju,

7. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych zgodnych z niniejszym statutem.

§ 16

Do obowiązków i uprawnień Zarządu SR FSNT należy:

1. koordynowanie wspólnej działalności członków SR FSNT dla realizacji zadań statutowych,

2. zarządzanie majątkiem i finansami SR FSNT,

3. realizacja współpracy SR FSNT z organizacjami krajowymi i zagranicznymi,

4. występowanie z wnioskami o nadanie odznaczeń i nagród państwowych, odznak honorowych oraz opiniowanie wniosków stowarzyszeń,

5. rekomendowanie przedstawicieli SR FSNT do terenowych organów i organizacji oraz kandydatów do wyborów ciał przedstawicielskich,

6. zatwierdzanie organizacji i zadań biura SR FSNT,

7. podejmowanie uchwał i decyzji w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady SR FSNT,

8. rozpatrywanie i akceptacja rocznych planów i budżetu,

9. dokonywanie kwartalnych ocen pracy biura SR.

§ 17

1. Zatrudnianie i zwalnianie ze stanowiska dyrektora biura następuje na podstawie uchwały Suwalskiej Rady podjętej:

- na szczegółowo uzasadniony wniosek Zarządu Głównego,

- lub na wniosek Zarządu SR po zasięgnięciu opinii Zarządu Głównego.

2. Zarząd określa zakres obowiązków i kompetencje dyrektorowi biura.

§18

1. Prezes Suwalskiej Rady FSNT NOT i upoważnieni członkowie Zarządu SR FSNT reprezentują SR FSNT na zewnątrz.

2. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych dotyczących majątku własnego - z wyjątkami zastrzeżonymi dla kompetencji Rady Krajowej - są upoważnieni działający wspólnie dwaj członkowie Zarządu oraz w określonym zakresie upełnomocnione przez Zarząd osoby.

§19

Do zadań Komisji Rewizyjnej SR FSNT należy:

1) dokonywanie, co najmniej raz w roku, kontroli i oceny całokształtu działalności Zarządu SR FSNT i jej biura,

2) składanie Radzie SR FSNT wniosków z kontroli oraz rocznych sprawozdań ze swej działalności,

3) wnioskowanie do Rady SR FSNT o udzielenie corocznego absolutorium dla Zarządu SR FSNT.

  

  

Fundusz i majątek SR FSNT.

§20

Fundusz i majątek SR FSNT powstają z:

1) dochodów z własnej działalności,

2) darowizn, spadków i zapisów,

3) dotacji celowej,

4) ofiarności publicznej,

Nabywanie i zbywanie nieruchomości regulowane jest przez Statut FSNT NOT w Warszawie oraz stosowne uchwały Rady SR FSNT.

  

  

Postanowienia końcowe.

§ 21

Na wniosek miejscowych statutowych jednostek organizacyjnych co najmniej trzech Oddziałów SNT mogą być tworzone miejskie, gminne, powiatowe lub zakładowe ośrodki SR FSNT. Nazwę, siedzibę, strukturę organizacyjną oraz zasady gospodarki finansowej ośrodków określa w uchwale Rada SR FSNT.

§22

1. Uchwały władz SR FSNT zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.

2. W przypadku braku kworum i prowadzeniu obrad w drugim terminie uchwały są podej- mowane przy obecności co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków.

3. Wszystkie wybory delegatów i władz oraz uzupełnienia ich składu są tajne.

4. W wyborach mogą kandydować tylko członkowie stowarzyszeń o statusie członka zwy- czajnego.

5. Łączenie płatnego zatrudnienia w administracji FSNT NOT z mandatem delegata do Rady Krajowej i do SR FSNT NOT jest niedopuszczalne.

6. Wybory są ważne, jeżeli bierze w nich udział co najmniej połowa osób uprawnionych.

7. Delegatami i członkami władz zostają kandydaci, którzy w wyborach otrzymali kolejno największą liczbę głosów, ale więcej niż połowę głosów osób biorących udział w wyborach. Przy równej liczbie głosów należy przeprowadzić w tym zakresie powtórne głosowanie. W przypadku powtórzenia się równej liczby głosów o wyborze decyduje dłuższy staż członkowski w stowarzyszeniu.

§ 23

1. Uchwały w sprawie zmian w statucie Suwalskiej Rady zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.

Suwalska Rada może zostać rozwiązana na podstawie uchwały Rady Krajowej podjętej na wniosek Suwalskiej Rady, albo na wniosek Zarządu Głównego FSNT NOT po stwierdzeniu zaprzestania działalności lub działalności niezgodnej ze statutem Federacji Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych, bądź trwałej utraty zdolności samofinansowania. Uchwała określa przeznaczenie majątku po uregulowaniu zobowiązań.

  

  


Historia        Patroni        Podstawy działania        Stowarzyszenia        Zarząd


  

     

  

  

© 2008 - 2018 SRFSN-T NOT Suwałki, webmaster: KAJA