Szkolenia pozostałe

  

  

  Kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia

  

Trwa nabór na Kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia w wymiarze 30 godzin lekcyjnych. Zgodnie z wymogami regulaminów pracy archiwista powinien mieć co najmniej wykształcenie średnie oraz ukończony kurs archiwalny.

Kurs kończy się wydaniem zaświadczenia na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2012 r. Nr 0, poz. 186).

  

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania między innymi następujących zadań:

przyjmowania akt z komórek organizacyjnych jednostek organizacyjnych, ich przechowywania, ewidencjonowania, brakowania, udostępniania i zabezpieczenia;
przekazywania materiałów archiwalnych do właściwego archiwum państwowego.

 

Termin rozpoczęcia kursu: luty 2019 r.

  

Cena kursu wynosi:
● 750 zł / os.

  


  Kurs pedagogiczny - instruktor praktycznej nauki zawodu

  

Rozpoczynamy nabór kandydatów na kurs pedagogiczny przygotowujący do uzyskania uprawnień instruktora praktycznej nauki zawodu w wymiarze 80 h, w tym 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej.

  

Celem kształcenia jest: przygotowanie pracodawców, pracowników oraz osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza nie stanowi podstawowego zajęcia, do realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych związanych z prowadzeniem praktycznej nauki.

  

Termin rozpoczęcia kursu – do uzgodnienia.

  

Cena – 700 zł

  


  Savoir-vivre w biznesie i redagowaniu pism

 

Zapraszamy na seminarium z savoir-vivre’u w różnych formach kontaktu w wymiarze 5 godzin. Wyróżnianie się kulturalnym zachowaniem oraz znajomością ogólnie przyjętych prawideł świadczy nie tylko o nas, ale również jest wizytówką firmy, w której pracujemy.

  

W biznesie liczą się nie tylko pieniądze, ale również wzajemne zaufanie oraz nasza wiarygodność. Dzięki znajomości zasad savoir-vivre’u możemy skupić się na działaniu, bez dręczącego pytania „Jak powinienem się zachować?”.

  

Chcemy, by to pytanie już nigdy nie zaprzątało głowy uczestnikom naszego seminarium!

 

Terminy: - do uzgodnienia

 

Cena – 120 zł

  


  Przestrzeganie zasad dobrej praktyki higienicznej (GHP) i dobrej praktyki produkcyjnej (GMP)

  

Rozpoczynamy nabór na seminarium dot. przestrzegania zasad dobrej praktyki higienicznej (GHP) i dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) w wymiarze 8 godzin.

 

Celem seminarium jest: zaznajomienie z podstawowymi zagadnieniami higieny dla osób zatrudnionych przy produkcji, przygotowaniu i obrocie środkami spożywczymi.

 

Zakres tematyczny seminarium obejmuje: źródła zanieczyszczeń mikrobiologicznych i chemicznych żywności; choroby przenoszone drogą pokarmową; zatrucia pokarmowe oraz czynniki, które je wywołują; zapobieganie zatruciom pokarmowym; zasady racjonalnego żywienia – wpływ żywienia na zdrowie.

  

Absolwent szkolenia otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w seminarium ważne przez 5 lat.

  

Termin – do uzgodnienia

  

Cena – 150 zł

  


  

UWAGA

 

Firmy, które kierują swoich pracowników na przeszkolenie prosimy o przekazanie pisma przewodniego z następującymi danymi:

* imię/imiona i nazwisko pracownika,

* dane do wystawienia faktury (nazwa, adres, NIP),

* osoba do kontaktu w sprawie seminarium i jej numer telefonu.

Pismo można przesłać drogą elektroniczną, faksem bądź przynieść osobiście.

  

Osoby indywidualnie prosimy o zgłoszenie swojego uczestnictwa osobiście bądź drogą elektroniczną lub telefoniczną. Należy podać swoje imię/imiona i nazwisko oraz numer telefonu do kontaktu.

 

Osoby indywidualne powinny uiścić opłatę za seminarium/kurs przed jego rozpoczęciem oraz przedstawić dowód wpłaty najpóźniej w dniu rozpoczęcia seminarium lub kursu.

W celu zgłoszenia na seminarium/kurs lub uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

 

E-mail: uslugi.not.suwalki@onet.pl

Faks: 87 566 54 22

Telefon: 87 566 54 21

  

   

   

   

   

© 2008 - 2018 SRFSN-T NOT Suwałki, webmaster: KAJA