Laureaci Konkursu

  

A.Lityński   Cel i zakres oraz historia Konkursu   Organizatorzy   Procedura    Laureaci

  


 

Dotychczasowymi laureatami konkursu zostali:

  

rok Laureaci
2013Franciszek Januszewicz

mieszkaniec wsi Mikołajówka w gminie Szypliszki. Prowadzi jedyny w Polsce prywatny Ośrodek Rehabilitacji Ptactwa i Zwierzyny Chronionej w Mikołajówce, na którego prowadzenie zgodził się w 2005 r. Minister Środowiska. Trafiają tutaj dzikie zwierzęta, które uległy wypadkom. Pan Franciszek z pomocą rodziny i pod nadzorem lekarza weterynarii opiekuje się nimi tak długo aż same będą w stanie powrócić do środowiska naturalnego. Prowadzenie tego Ośrodka dla Pana Franciszka to prawdziwa pasja i powołanie, które widać w sposobie zajmowania się i mówienia o swoich podopiecznych. Ośrodek prowadzony jest bez żadnego dofinansowania ze środków publicznych. Działalność finansowana jest między innymi ze środków uzyskanych z prowadzenia mini ZOO. To właśnie dzięki działalności mini ZOO przybliża dzieciom jak i dorosłym świat ptactwa i zwierzyny chronionej, uczy szacunku do środowiska naturalnego.

 

2012Ewa Stajuda

mieszkanka Giżycka, architekt krajobrazu, od 1995 r. pracuje w Fundacji Wielkich Jezior Mazurskich, w tym od 2011 r. jako Prezes Zarządu. Jej oczywistymi zasługami jest stałe podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa i propagowanie idei ekorozwoju. Jest pomysłodawcą i organizatorem licznych projektów ekologicznych, akcji i kampanii na rzecz czystości środowiska oraz upowszechniania ekologicznego sposobu myślenia i przekazywania wiedzy o wartościach przyrodniczo-kulturowych Mazur. Jej zasługą jest utworzenie Mazurskiego Centrum Edukacji Ekologicznej, Izby Edukacji Przyrodniczo-Leśnej „Quercus” w Giżycku oraz realizacja konkursów ekologicznych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych w Regionie Wielkich Jezior.

 

2011Wiktor Wołkow

mieszkaniec Supraśla, fotografik. Pasjonat uwieczniania na kliszach rodzimego krajobrazu, szczególnie małych i dużych obiektów natury, ale także obiektów ludzkiej działalności, obrazów czasu i przestrzeni. Od 50 lat fotografuje krajobraz i przyrodę Podlasia. Członek Związku Polskich Artystów Fotografików. Autor stu wystaw indywidualnych i albumów. Laureat licznych nagród krajowych i zagranicznych. Swą działalnością promuje sielskie krajobrazy i zasoby przyrody północno-wschodniej Polski. Ukazuje zachodzące w przyrodzie przemiany i przyczynia się do popularyzacji tematyki ochrony środowiska naturalnego.

 

2010Bogusław Kowalewski

harcmistrz, kierownik Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego ZHP "Perkoz", wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Twórca i organizator Terenowej Bazy Edukacji Ekologicznej "Perkoz". Od wielu lat prowadzi działalność na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez kształtowanie ekologicznych postaw, rozbudzanie zainteresowania problemami środowiska naturalnego i rozwijanie świadomości ekologicznej młodego pokolenia.

 

2009Czesław Witkowski

emerytowany nauczyciel, myśliwy, pszczelarz. Zaangażowany w sprawy ochrony przyrody Sejneńszczyzny. Wychowawca młodzieży. Piewca piękna i  różnorodności przyrodniczej regionu. Promotor działań proekologicznych, zrównoważonego użytkowania zasobów przyrodniczych, kultywowania tradycji i rozwoju pszczelarstwa - w szczególności zwiększania areału roślin miododajnych. Aktywny członek organizacji społecznych działających na rzecz zrównoważonego rozwoju.

  

2008 - Ewa Rumińska

weterynarz, utworzyła w swoim domu w Bukwałdzie sanatorium dla bezdomnych ptaków. Zaangażowana w edukację dzieci, a w szczególności dzieci ze szkoły w Dywitach i dzieci niepełnosprawnych. Uprawia edukacyjny ogród roślin leczniczych. We wrześniu 2006 roku założyła Fundację „Pierwiosnek”. Łączy działalność ekologiczną z pomocą ubogim mieszkańcom okolicy, ludziom w potrzebie oraz edukacją najmłodszych mieszkańców wsi. Zaangażowana w integrację pozarządowych organizacji ekologicznych.

2007 - Adam Wajrak

dziennikarz o dużym dorobku publicystycznym i literackim, od wielu lat zaangażowany w ochronę przyrody i środowiska województwa podlaskiego, obrońca doliny Rospudy.

2006 Danuta i Krzysztof Worobcowie – Stowarzyszenie SADYBA

założyciele Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego Mazur „SADYBA”, które broni tego, co mazurskie, co jest niszczone lub zagrożone zniszczeniem z powodu ludzkiej niewiedzy, bezmyślności lub coraz częściej w wyniku świadomego działania.

2005 Andrzej Janusz Korbel

założyciel „Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot”, twórca miesięcznika „Dzikie Życie”, inicjator innowacyjnego programu obywatelskiego uczestnictwa w ochronie przyrody, prowadzi szkolenia na temat rozwiązywania konfliktów ekologicznych, inicjator kampanii na rzecz ochrony lasów naturalnych Puszczy Białowieskiej i powiększenia Białowieskiego Parku Narodowego.

2004 Związek Komunalny BIEBRZA

mgr Celina Rudzińska - Prezes Związku Komunalnego Biebrza,

mgr Mariusz Siłakowski - Prezes Stowarzyszenia Pracownia Architektury

   Żywej, współpracujący z zarządem Związku,

za realizację działalności ekologicznej polegającej na zachowaniu bogactwa naturalnego łąk biebrzańskich i promowaniu zgodnej z zasadami rozwoju zrównoważonego działalności gospodarczej na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego.

2003 – mgr Marian Szymkiewicz z Olsztyna

pracownik Muzeum Przyrody w Olsztynie, pasjonat ochrony przyrody, zwłaszcza ochrony rzadkich i ginących gatunków ptaków, inicjator i uczestnik różnych prac związanych z popularyzacją i ochroną przyrody w regionie olsztyńskim.

2002 – mgr Halina Lewczuk z Hajnówki

nauczycielka biologii i ekologicznych postaw ochrony środowiska z Zespołu Szkól Leśnych w Białowieży, zaangażowany społecznik, wychowawczyni wielu wojewódzkich i krajowych laureatów olimpiad i konkursów ekologicznych.

2001 – mgr Jerzy Wysocki z Giżycka

producent jednorazowych naczyń ekologicznych – za wdrożenie nowatorskich rozwiązań w dziedzinie ochrony środowiska.

2000 – mgr Eugeniusz Klimaniec z Sejn

prezes Towarzystwa Rozwoju Ziemi Sejneńskiej, pionier pszczelnictwa, propagator agroturystyki i wszelkiej działalności proekologicznej na Ziemi Sejneńskiej.

1999 – mgr Dariusz Morsztyn z Ublika k/ Orzysza

wódz naczelny Harcerskiego Ruchu Ochrony Środowiska im. św. Franciszka z Asyżu, aktywny obrońca zasobów środowiska naturalnego, inicjator utworzenia Orzyskiego Parku Krajobrazowego i Izby Regionalnej Kultury Mazurskiej w Ubliku.

1998 – mgr Bogusław Domaniewski z Giżycka
1997– mgr Roman Fiedorowicz z Raczek
1987 – prof. Andrzej Strumiłło z Maćkowej Rudy
1986 – mgr inż. Janusz Bogocz z Węgorzewa
1985 – prof. Stanisław Bernatowicz z Giżycka
1984– inż. arch. Stanisław Lubicz–Lubiński z Suwałk

  

Laureaci wchodzą w skład Kapituły Konkursu o Nagrodę im. Alfreda Lityńskiego.

  

  


  

A.Lityński   Cel i zakres oraz historia Konkursu   Organizatorzy   Procedura    Laureaci

  


  

  

© 2008 - 2018 SRFSN-T NOT Suwałki, webmaster: KAJA