Procedura Konkursu

  

A.Lityński   Cel i zakres oraz historia Konkursu   Organizatorzy   Procedura    Laureaci

  


 

Organizacja przyjmowania i oceny prac konkursowych:

  

1. Do nagrody mogą kandydować osoby lub zespoły osób, których działalność – techniczna, organizatorska, publicystyczna - jest ściśle związana z terenem województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Kandydować mogą także osoby spoza tych województw lub z innych krajów, spełniające wymogi niniejszego regulaminu.

  

2. Zgłoszenia mogą być dokonywane przez koła i oddziały stowarzyszeń naukowo-technicznych, przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje społeczne z terenu województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, jak również przez osoby fizyczne.

  

3. Zgłoszenie kandydata do nagrody powinno zawierać dane personalne i dokładny opis dokonań uzasadniających zgłoszenie. Wnioski za działalność o charakterze technicznym lub ekonomicznym winny zawierać dokumentację techniczną i ekonomiczną potwierdzającą uzyskane efekty.

  

4. Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 30 czerwca na adres biura Suwalskiej Rady FSNT NOT, ul. 1-go Maja 15.


5. W przypadku braku zgłoszeń kandydatur do nagrody w trybie regulaminowym lub w przypadku niezakwalifikowania do nagrody żadnej ze zgłoszonych kandydatur członkowie Kapituły mogą zgłaszać kandydatury do nagrody poza obowiązującym terminem.

  

6. Oceny kandydatur dokonuje Jury Konkursu składające się z członków Kapituły Konkursu oraz przedstawicieli Organizatorów. Przewodniczącego jurorzy wybierają spośród siebie.

 Jury podejmuje decyzję zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Jury.

 Obrady Jury są niejawne.

 Werdykt jury jest ostateczny, a od decyzji nie ma odwołania.

 Jury może nie przyznać Nagrody za dany rok.

  

7. Posiedzenie Jury Konkursu zwołuje Suwalska Rada FSNT NOT w sierpniu każdego roku.

  

Wręczenie nagrody następuje w dniu 16 września (dzień urodzin Alfreda Lityńskiego) w siedzibie Muzeum Wigier im. Alfreda Lityńskiego w Starym Folwarku. Laureat konkursu otrzymuje medal im. Alfreda Lityńskiego (zaprojektowany i wykonany przez artystów suwalskich), pamiątkowy dyplom oraz nagrody pieniężne ufundowane przez Patronów.

  

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do propagowania zgłoszonych rozwiązań z zachowaniem przepisów dotyczących praw autorskich. Organizatorzy są uprawnieni do opublikowania sylwetki Laureata w środkach masowego przekazu.

  

  


  

Wzór wniosku

  

/Pieczęć instytucji / 

/Data/

                  

  

  

Wniosek

do konkursu o nagrodę im. Alfreda Lityńskiego za zasługi w ochronie środowiska naturalnego

  

  

1. Dane o kandydacie:

Imię i nazwisko:

Data i miejsce urodzenia:

Adres zamieszkania:

Zawód:

Zatrudnienie:

  

2. Instytucja (osoba/organizacja) zgłaszająca kandydata:

  

3. Dotychczasowe zasługi w dziedzinie ochrony środowiska

   (cały dorobek w zakresie ochrony środowiska, w tym działalność społeczna):

   

Lp.PrzedsięwzięcieOpisEfekty
    
    
    
    
    
    

  

4. Nagrody i wyróżnienia:

  

  

  


  

A.Lityński   Cel i zakres oraz historia Konkursu   Organizatorzy   Procedura    Laureaci

  


  

  

© 2008 - 2018 SRFSN-T NOT Suwałki, webmaster: KAJA